Họ tộc này đang dùng gói R1 có thời hạn đến 17/07/2021 08:28. Hiện tại đã quá hạn, chỉ có thể xem bài viết, tra cứu thành viên theo điều kiện đơn giản và xem phả đồ trong phạm vi 3 đời. Vui lòng gia hạn gói bằng cách đóng phí duy trì gói.
Thông tin các gói dịch vụ TẠI ĐÂY
. Tìm thấy: 358
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Đặng Công Thỳ
Có vợ - Con trai: 5 - Con gái: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 5 - Con gái: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Đặng Công Vỳ
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1 ; Bố: Võ Văn Sung
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 012g ; Bố: Đặng Công Vỳ
Có chồng - Con trai: 1
Rể - đời: 3 - vị trí: 012g+1
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 013 ; Bố: Đặng Công Vỳ
Trai - đời: 3 - vị trí: 014 ; Bố: Đặng Công Vỳ
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 014+1
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 015 ; Bố: Đặng Công Vỳ
Trai - đời: 3 - vị trí: 016 ; Bố: Đặng Công Vỳ
Có 3 vợ - Con trai: 5 - Con gái: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 016+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 016+2
Có chồng
Dâu - đời: 3 - vị trí: 016+3
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 017g ; Bố: Đặng Công Vỳ
Có 2 chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2
Rể - đời: 3 - vị trí: 017g+1
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2
Rể - đời: 3 - vị trí: 017g+2
Có vợ
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.