ảnh đại diện thành viên Đặng Thị Yến

Đặng Thị Yến

Nữ; ngày sinh: 28/02/1984; mã hồ sơ: 23786051-aba955153-d
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01164g
Nơi sinh: Đường ĐT-759, Khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Nơi sống: Đường ĐT-759, Khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Ngày qua đời: 20/10/1985 lịch Âm, Ất Sửu - tức 01/12/1985 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Nghĩa tràn phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Đặng Sinh và mẹ Nguyển Thị Mơ
Thống kê nhánh này:
Con gái nhánh nội ?
Tạo mới lúc 16/07/2020 03:36 bởi Họ Đặng Công
Sửa đổi lần gần nhất (16/07/2020 16:10) bởi Họ Đặng Công : Con thứ.
* Dòng họ Họ Đặng Công *
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.