ảnh đại diện thành viên Đặng Thị Hà

Đặng Thị Hà

Nữ; ngày sinh: 17/07/1980; mã hồ sơ: 6ba17c17-05f7ec291-8
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01163g
Nơi sinh: Làng Việt Yên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Nơi sống: Tân Phú huyện Đồng Phú tinh Bình Phước, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Đặng Sinh và mẹ Nguyển Thị Mơ
Chồng : Nguyễn Dự - cưới vào 19/08/2006
Thống kê nhánh này:
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con trai nhánh ngoại ?
Tạo mới lúc 16/07/2020 03:00 bởi Họ Đặng Công
Sửa đổi lần gần nhất (22/07/2020 13:27) bởi Họ Đặng Công : Ảnh đại diện.
* Dòng họ Họ Đặng Công *
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.